Thời đại các nhà bán lẻ phải cần có 1 website rùi.