Windows 10 không phát hiện được iPhone

link tải : https://drive.google.com/file/d/1_52kI7EXLowtEeRDuLvv7FjUfqhtYTkk/view?usp=sharing
...